Polityka Prywatności

RODO

Informacja o danych osobowych dla najemców lokali zarządzanych przez Warsaw Royal Stay Sp. z o.o.


Wobec obowiązków informacyjnych administratora przetwarzającego dane osobowe wobec osoby, które te dane dotyczą, wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Rozporządzenie), pragniemy Państwa w przejrzysty sposób poinformować:


Kto jest administratorem danych osobowych?


Administratorem danych osobowych najemców jest Warsaw Royal Stay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Aleje Jana Pawła II 35/50, 00-899 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000774727, NIP: 5272885618, REGON: 382742412, (Administrator lub Warsaw Royal Stay)
Jakie są cele przetwarzania danych osobowych najemców?
Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług wynajmu krótkoterminowego. 


Celami ponadto są:


1. Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Warsaw Royal Stay w związku z poniesioną przez warsaw Royal Stay szkodą wyrządzoną przez najemcę, lub obrona przed roszczeniami najemcy w stosunku do Warsaw Royal Stay;
2. Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych;
3. Udokumentowanie wykonania usługi dla celów księgowych

4. W przypadku, gdy najemca wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Warsaw Royal Stay przetwarza dane osobowe w celu kierowania do najemcy informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Warsaw royal Stay przetwarza dane osobowe najemców gromadzone przez monitoring w biurze w celu zapewnienia bezpieczeństwa najemcom i innym osobom.


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych najemcy pozyskanych przez Warsaw Royal Stay Sp. z o.o. s jest umowa o świadczenie usług wynajmu krótkoterminowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych najemcy wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda najemcy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych najemcy przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych.


Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?


Warsaw Royal Stay przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: 1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT Warsaw Royal Stay, 2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, 3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez najemcę transportu, 4. organom i służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.


Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?


Dane osobowe:
1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług wynajmu krótkoterminowego będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych warsaw Royal Stay lub najemcę, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później;
2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe;
3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 60 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Jakie są prawa najemcy w związku z przetwarzaniem danych osobowych?


Najemca ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Najemca ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Warsaw Royal Stay a takoż adres mailowy warsawroyalstay2018@gmail.com, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy o usługi wynajmu krótkoterminowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Warsaw Royal Stay zawarcie umowy o wynajem krótkoterminowy.